Regulamin strony www.craftco.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.craftco.pl, prowadzonej przez Craftco Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Henrykowskiej 22B, 98-220 Zduńska Wola, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy [nazwa sądu], pod numerem KRS: 0000524609, NIP: 7343528951, REGON: 360118033.

1.2. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

2.1. Administrator – Craftco Energy Sp. z o.o., odpowiedzialna za zarządzanie stroną internetową.

2.2. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej www.craftco.pl.

2.3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.craftco.pl.

3. Zasady korzystania ze strony

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących zakłócić funkcjonowanie strony, w tym w szczególności do niepodejmowania prób ingerencji w zawartość strony i jej techniczne elementy.

4. Rejestracja i konto użytkownika

4.1. Rejestracja na stronie jest dobrowolna. Użytkownik może przeglądać zawartość strony bez rejestracji.

4.2. W celu rejestracji, użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku podania nieprawdziwych danych.

5. Zamówienia

5.1. Użytkownik może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie za pośrednictwem formularza zamówienia.

5.2. Wszystkie ceny podane na stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w polskich złotych.

5.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz kosztów dostawy, jednak zmiany te nie wpływają na zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

6. Płatności

6.1. Użytkownik może dokonać płatności za zamówione produkty za pomocą metod płatności dostępnych na stronie.

6.2. Płatności realizowane są za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności, zgodnie z regulaminami tych operatorów.

7. Dostawa

7.1. Zamówione produkty dostarczane są na adres wskazany przez użytkownika w formularzu zamówienia.

7.2. Koszty dostawy ponosi użytkownik, chyba że oferta promocyjna stanowi inaczej.

7.3. Termin dostawy zależy od dostępności produktów oraz wybranej metody dostawy i jest podawany w trakcie składania zamówienia.

8. Reklamacje i zwroty

8.1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej zamówionych produktów w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

8.2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: [adres e-mail] lub listownie na adres siedziby Administratora.

8.3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionych produktów.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani poprzez odpowiednie komunikaty na stronie internetowej.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

Data publikacji: 22 maja 2024 roku